நானும், என் சிந்தனைகளும்….

Month

September 2018

“Briefly” என்பதற்கு அர்த்தம்?

ஐந்தாவது வரை தமிழ் வழி பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துவிட்டு ஆறாம் வகுப்புக்கு ஆங்கிலவழி கல்விமுறையில் நடக்கும் சைனிக் பள்ளியில் சேர்ந்த ஆரம்ப காலம் அது. நல்லவேலை அந்த வேதனை காலத்தில் நான் தனியாகவெல்லாம் மாட்டிக்கொள்ளவில்லை. கூட ஒரு கூட்டமே இருந்தது. கொஞ்சம் நிம்மதி பெருமூச்சு தான். பரீட்சை வினாத்தாள்களில் “Answer Briefly” என்று ஒரு கேள்வி வந்துவிட்டால்… Continue Reading →

© 2018 நானும், என் சிந்தனைகளும்…. — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑