நானும், என் சிந்தனைகளும்….

Month

June 2018

வங்கிகள் யாருக்காக?

“ஒரு துப்பாக்கி உங்களிடம் இருந்தால் வங்கியை கொள்ளை அடிக்கலாம். அதுவே உங்களிடம் ஒரு வங்கி இருந்தால் யாரை வேண்டுமானாலும் கொள்ளை அடிக்கலாம்” – பில் மகேர் (https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Maher) முதலில் படிக்கும்பொழுது சிரிப்பு வந்தது. ஆனால் அதன் அர்த்தம் புரிந்தபொழுது அதன் ஆழம் புரிந்தது.

© 2018 நானும், என் சிந்தனைகளும்…. — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑