தமிழ் தொலைக்காட்சிகள் முற்றிலும் அழுகையும், நம்முடைய அனுதாபத்தையும் நம்பியே பணம் சம்பாதித்துக் கொண்டு இருக்கின்றன என்பதை நாம் உணரவேண்டிய தருணம் இது. எப்பொழுதும் சீரியல்கள் […]