இந்த வாரம் நான் என் தொழில் சம்பந்தமாக புதுக்கோட்டை வரை செல்ல வேண்டியிருந்தது. அங்கே நடந்த ஓர் அனுபவத்தை நான் இங்கே பகிர்ந்துகொள்ள விரும்புகிறேன். […]

நான் கடவுளை வெறுப்பவனும் அல்ல, விரும்புவனும் அல்ல. நான் என் போக்கில் செல்பவன். இருந்தாலும், என் குடும்பத்தாரின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப, அவர்களுடன் கோவிலுக்கு செல்வது […]